Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
szko³a jêzykowa poznañ
 
 
 
 

Informacje o projekcie

 
 

 30.06.2011

W okresie od 01.08.2009 do 31.07.2011 Akademia Języków Obcych „Europa” s.c. w partnerstwie z Gminą Oborniki realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 pod tytułem „Upgrade your mind- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Oborniki”.

Projekt adresowany był do uczniów klas II, III, IV, V ( w drugim roku trwania projektu klas III, IV, V i VI) szkół podstawowych z Obornik, Maniewa, Kiszewa, Rożnowa, Chrustowa, Objezierza i Sycyna.

W ramach projektu przeprowadzono łącznie 4.050 godzin bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (nauczanego w danej szkole) oraz zajęć z technik efektywnego uczenia się dla 324 uczniów uczęszczających do wymienionych szkół podstawowych.

Zajęcia odbywające się w ramach projektu służyły wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów miejsko- wiejskich i wiejskich.

Dobór i rekrutacja grupy docelowej projektu zgodny był z polityką równych szans. Koncepcja doboru grupy wiekowej opierała się na badaniach dowodzących, że wczesna edukacja językowa wpływa pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, wspomaga opanowanie własnego języka, buduje motywację i daje fundament pod systematyczną pracę nad językiem obcym.

Rekrutacja uczestników zajęć wsparta była działaniami promocyjnymi i odbywała się za pośrednictwem placówek oświatowych, w których dzieci się kształciły. We wszystkich szkołach funkcję informacyjną pełniły plakaty oraz ulotki.

Dni i godziny zajęć zostały dostosowane do planu lekcji uczniów i odbywały się w miarę możliwości bezpośrednio po zajęciach szkolnych. Po zakończeniu zajęć uczniowie z innych miejscowości niż ta, w której zlokalizowana jest szkoła, odwożeni byli do domów wynajętym autobusem, pod nadzorem opiekuna.

Wszystkie dzieci otrzymały darmowe podręczniki i ćwiczenia do nauki języka obcego, materiały szkoleniowe do nauki mnemotechnik, których zakup współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            W roku szkolnym 2009/ 2010 przeprowadzono 810 godz. zajęć z technik efektywnego uczenia się.  Założeniami osiągniętymi przez kurs metod przyswajania wiedzy było zastosowanie mnemotechnik- zespołu sposobów błyskawicznego zapamiętywania, przechowywania i przypominania sobie informacji, wyrobienie w uczniach nawyków samokształceniowych oraz umożliwienie każdemu dziecku wyodrębnienia preferowanych osobiście stylów uczenia się.

U wszystkich uczniów z każdej klasy i szkoły stwierdzono podniesienie poziomu umiejętności w stosowaniu mnemotechnik.  W celu sprawdzenia efektywności zajęć posłużono się testem sprawdzającym poziom umiejętności uczniów przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu. Zliczając wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie, poziom wiedzy wzrósł o średnio 14,2 pkt, co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto podkreślić fakt, że aż u 165 uczniów odnotowano przyrost wiedzy równy lub większy niż 14 pkt., czyli równy lub większy niż średni przyrost wiedzy w całej nauczanej grupie dzieci.

W maju 2009 zorganizowano 1-dniowe mistrzostwa z mnemotechnik na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach. Wzięło w nich udział 54 uczniów (po 2 osoby z każdej grupy), którzy pomyślnie przeszli eliminacje wewnątrzszkolne. Konkurs stanowił formę motywacji uczestników do nauki oraz ewaluację prowadzonych szkoleń.

W ramach projektu w ciągu dwóch lat przeprowadzono łącznie 3.240 godz. zajęć z języka obcego w wymiarze 2 godz. tygodniowo dla każdej grupy.  Wybór języka obcego uwarunkowany był obowiązkiem jego nauczania nałożonym przez szkołę. Lektoratem z języka angielskiego zostało objętych  21 grup szkolnych: po cztery grupy w obornickich Szkołach Podstawowych nr 2, nr 3 i nr 4, oraz w Objezierzu, trzy grupy w Rożnowie oraz dwie w Kiszewie. Języka niemieckiego nauczano w 6 grupach : w dwóch w Szkole Podstawowej w Maniewie i Chrustowie oraz po jednej w Sycynie i Rożnowie. Podczas kursów językowych dzieci kształtowały umiejętności językowe, takie jak: słuchanie, pisanie, ustne wypowiedzi w języku obcym oraz  rozbudzały w sobie entuzjazm do nauki języka obcego.

Na początku, w trakcie i na końcu kursu przeprowadzone zostały testy sprawdzające umiejętności uczestników. Na podstawie wyników testów oraz frekwencji na zajęciach zostały wydane certyfikaty ukończenia kursu języka obcego. Do kursu przystąpiło 324 dzieci, w trakcie trwania kursu zrezygnowało 84 uczniów, jednak miejsca te zostały zapełnione nowymi osobami. Certyfikaty końcowe otrzymało 303 dzieci. Średnia ilość punktów uzyskana w pierwszym teście wyniosła 2,1, w teście przeprowadzonym po pierwszym roku 4,3 , a w końcowym 5,1. U wszystkich dzieci odnotowano przyrost wiedzy, jako że we wszystkich klasach testy końcowe zostały napisane na wyższym poziomie niż testy początkowe.

Biorąc pod uwagę dużą aktywność, zainteresowanie i podejmowaną inicjatywę przez większość uczniów można stwierdzić, że skutecznie przełamali oni swoje bariery językowe. Świadczy to również o ich wysokiej motywacji do rozwijania umiejętności językowych. Ponadto z ankiet osobowych wynika, że bardzo chętnie brali udział w zajęciach, byli aktywni, uważali na lekcjach, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki osiągnięte w końcowym teście.

Realizację projektu wspierali dyrektorzy szkół podstawowych gminy Oborniki, którzy dokładali wszelkich starań, aby zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywały się zgodnie z założeniami projektu.

Owocna współpraca z Urzędem Gminy- Partnerem Projektu, a w szczególności z Kierownikiem Wydziału Oświaty, panem Edwardem Mączyńskim, zapewniła sprawną koordynację realizacji szkoleń zgodnie z wymogami projektu.

Reasumując można powiedzieć, że uczniowie uczestniczący w projekcie podnieśli znajomość oraz umiejętności stosowania języka obcego,  i co również istotne, wzrosła ich motywacja do nauki języków. Nabyli też umiejętności stosowania technik efektywnego uczenia się, które są przydatne podczas nauki wszystkich przedmiotów szkolnych. Co za tym idzie, kursy wpłynęły na przyspieszenie procesu uczenia się oraz zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy u dzieci.

 

01.09.2009


Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z języka obcego (nauczanego w danej szkole) oraz zajęć z technik efektywnego uczenia się dla uczniów klas II, III, IV i V uczęszczających do wymienionych szkół podstawowych:
• Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach
• Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach
• Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach
• Szkoły Podstawowej w Maniewie
• Szkoły Podstawowej w Rożnowie
• Szkoły Podstawowej w Kiszewie
• Szkoły Podstawowej w Objezierzu
• Szkoły Podstawowej w Chrustowie
• Szkoły Podstawowej w Sycynie

Harmonogram zajęć
Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2009/ 2010 oraz 2010/ 2011, według następującego harmonogramu:
• zajęcia z języka obcego:  2 x 60 min. tygodniowo przez 2 lata (60 godz. w roku - szkolnym)
• zajęcia z technik efektywnego uczenia się: 1 x 60 min. tygodniowo przez 1 rok (30 godz.)
• dni i godziny zajęć zostaną dostosowane do planu lekcji uczniów i będą odbywać się w miarę możliwości bezpośrednio po zajęciach szkolnych
• po zakończeniu zajęć uczniowie z innych miejscowości niż ta, w której zlokalizowana jest szkoła, zostaną odwiezieni do domów wynajętym autobusem, pod nadzorem opiekuna.

Cele szczegółowe projektu:
• podniesienie znajomości oraz umiejętności stosowania języka obcego,
• nabycie umiejętności technik efektywnego uczenia się,
• przyspieszenie procesu uczenia się oraz zwiększenie efektywności przyswajania wiedzy,
• wzrost motywacji do nauki języka obcego poprzez rozpoznanie indywidualnych stylów zapamiętywania.

Nabór i zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są od 07.09.2009 do wyczerpania ilości miejsc na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa dostarczonej do sekretariatu szkoły.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariatach szkół lub na stronie www.eu-europa.pl.

Szczegółowe informacje:
Koordynator Projektu - Grażyna Tomczak, tel. 061/890 69 24, kom. 792 019 786

Biuro projektu:
Akademia Języków Obcych "Europa" s.c.
ul. Zielarska 86
62-064 Plewiska

Instytucja pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

 

 

      
 
 
projekt strony www.artso.pl Akademia Jezyków Obcych Europa - tel. 061 890-69-24, tel. kom. 0793-44-88-92